Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Przed wysłaniem "Zgłoszenia" prosimy o telefoniczny kontakt z biurem w celu dokonania rezerwacji.


ZGŁOSZENIE - UMOWA

pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.


Zgłoszenie/Umowa

Zgłaszam udział
organizowanej przez Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księży Pallotynów "APOSTOLOS" w Częstochowie i zobowiązuję się do uregulowania należności i złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach uczestnictwa.
Zgodnie z paszportem/dowodem*:
UWAGA ! Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy licząc od dnia powrotu do kraju.
Adres zameldowania:

WARUNKI UCZESTNICTWA
w pielgrzymce organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o.
I. Zawarcie umowy
a. Umowa między Biurem Pielgrzymkowo - Turystycznym APOSTOLOS sp. z o.o. zwanym dalej w skrócie APOSTOLOS a uczestnikiem pielgrzymki, zwanym dalej Pielgrzym, zostaje zawarta w momencie podpisania przez Pielgrzyma i przesłania pocztą bądź przesłania on-line ZGŁOSZENIA-UMOWY na adres APOSTOLOS z jednoczesnym wpłaceniem przez Pielgrzyma zaliczki w wysokości 1000 PLN.
b. Przed zawarciem umowy Pielgrzym winien w pierwszej kolejnoœci dokonać rezerwacji telefonicznej oraz zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa, programem pielgrzymki, wysokoœciš kosztów i warunkami płatnoœci.
II. Cena i warunki płatności
a. Pielgrzym wpłaca zaliczkę wciągu dwóch tygodni od rezerwacji telefonicznej, pozostała część kosztów winna być wpłacona najpóźniej:
- przy pielgrzymce samolotowej na 90 dni przed wylotem,
- przy pielgrzymce autokarowej na 45 dni przed wjazdem.
b. Kwota jest określona na 120 dni przed terminem wyjazdu i jest wynikiem pomnożenia ceny pielgrzymki przez kurs sprzedaży EURO lub USD w NBP i powinna być wpłacona najpóźniej na 90 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki. W dniu 23 października 2008 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe ("Ustawa"). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 228 poz.1506 w dniu 24 grudnia 2008 roku, a weszła w życie w dniu 24 stycznia 2009 roku. Oznacza to, że mogą Państwo dokonywać opłat za pielgrzymkę na dwa sposoby: tylko w złotych polskich lub w złotych polskich i EURO/USD. Zaliczka pielgrzymki, gdzie ceny podawane są w EURO wynosi 200?. Zaliczka pielgrzymki, gdzie ceny podawane są w USD wynosi 250$. Nie dokonanie wpłaty należności za pielgrzymkę w ustalonym terminie może być przyczyną skreślenia Pielgrzyma z listy uczestników danej pielgrzymki.
c. APOSTOLOS zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu: kosztów transportu, noclegów, liczby dni, ceł, wiz, wstępów.
d. Nie będą naliczane odsetki tak przez APOSTOLOS jak i Pielgrzyma z tytułu tak przedpłat jak i opóźnień w płatnościach.
III. Rezygnacja z pielgrzymki.
a. W każdej chwili Pielgrzym może zrezygnować z udziału w pielgrzymce. Ze względu jednak na poniesione przez nas koszty zmuszeni jesteśmy do pobrania rekompensaty finansowej. I tak w przypadku rezygnacji:
- do 90 dni przed terminem wyjazdu zwracamy pełną kwotę nam wpłaconą,
- przy pielgrzymce samolotowej między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 30% wpłaconej sumy,
- przy pielgrzymce autokarowej między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 20% wpłaconej sumy,
- między 60 a 30 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 50% wpłaconej sumy,
- poniżej 30 dni przed terminem wyjazdu nie zwracamy wpłaconej sumy.
Pielgrzym może na swoje miejsce zaproponować inną osobę z tym, że przy wyjeździe do krajów, do których obowiązują wizy nie możemy dla osób zastępczych załatwić wizy.
b. Pielgrzym może zrezygnować z pielgrzymki bez ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły zmiany warunków pielgrzymki, jej programu lub ceny z winy APOSTOLOS.
c. W uzasadnionych wypadkach zwrot wpłaty będzie dokonany w ciągu 14 dni, licząc od daty zakończenia pielgrzymki.
d. Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn Pielgrzyma np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości pielgrzymki, itp. nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy. Świadczenia opisane są w naszym Katalogu Pielgrzymkowym APOSTOLOS, a dodatkowych informacji udzielamy w naszym Duszpasterstwie APOSTOLOS.
IV. Obowiązki i odpowiedzialność Pielgrzyma.
a. Pielgrzym wyjeżdżając z APOSTOLOS zobowiązuje się do przestrzegania religijnego charakteru pielgrzymki, dostosowania się do poleceń księdza duszpasterza lub przewodnika, zachowania odpowiedniej powagi w zachowaniu i stroju przy wejściu do wszystkich miejsc świętych oraz na całej trasie pielgrzymkowej.
b. Za wszystkie rzeczy osobiste a szczególnie paszport, dokumenty, pieniądze odpowiada sam Pielgrzym.
c. Pielgrzym ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pielgrzymki. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
d. Pielgrzymi niepełnoletni przedstawiają pisemną zgodę na wyjazd podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.
e. Pielgrzym zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do APOSTOLOS najpóźniej na 35 dni przed planowanym terminem wyjazdu. O wszelkich zmianach w dokumentach jak paszport itp., Pielgrzym zobowiązany jest powiadomić APOSTOLOS.
f. Pielgrzym odpowiada za stan i ważność swojego paszportu. APOSTOLOS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawy wynikłe przy przekraczaniu granic a dotyczące spraw personalnych np. ważność paszportu/dowodu. APOSTOLOS odpowiada za ubezpieczenia grupowe dla naszych Pielgrzymów, na podstawie dostarczonych nam danych personalnych.
g. Pielgrzym obowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajowych i zagranicznych oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania
h. Uczestnik pielgrzymki zobowiązany jest zabrać ze sobą leki, które zwykle zażywa.
V. Obowiązki i odpowiedzialność APOSTOLOS (Ustawa z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych)
a. APOSTOLOS przyjmuje odpowiedzialność za sumienne przygotowanie pielgrzymki zgodne z programem zawartym w Katalogu Pielgrzymkowym APOSTOLOS, ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania oraz noclegów. Katalog pielgrzymkowy w wersji papierowej jest naszą ramową ofertą, która może ulegać zmianom z przyczyn od nas niezależnych. Wszelkie aktualności znajdują się na naszej stronie internetowej: www.apostolos.pl.
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania składu osobowego pokoi, jeżeli takowy nie został wcześniej przez Pielgrzyma określony pisemnie na ZGŁOSZENIU-UMOWIE.
c. Gdyby po zawarciu umowy miały nastąpić nieprzewidziane przez nas odstępstwa lub zmiany programu w stosunku do informacji zawartych w naszym Katalogu, z wyjątkiem zmian dotyczących kolejności zwiedzania lub kolejności noclegów, zostaną o tym Państwo poinformowani.
d. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania pielgrzymki, jeżeli jej realizacja będzie z różnych, od nas niezależnych, względów utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna. Zastrzegamy sobie również prawo odwołania pielgrzymki jeżeli liczba uczestników nie osiągnie przez nas zakładanego minimum. W tym wypadku odwołanie nastąpi najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pielgrzymki, wówczas zwracamy pełną wpłaconą nam sumę.
e. APOSTOLOS nie odpowiada za niedogodności oraz ich skutki zaistniałe w trakcie realizacji pielgrzymki wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie sił wyższych lub leżących po stronie pielgrzyma.
f. Nie mogą być przedmiotem roszczeń niewygody lub utrudnienia znane Pielgrzymom przed rozpoczęciem pielgrzymki.
g. APOSTOLOS nie zapewnia opieki lekarskiej, ale będzie się starał być pomocny w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.
h. APOSTOLOS zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków dla obywateli polskich w ramach zbiorowych wyjazdów w koncesjonowanej firmie ubezpieczeniowej Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. APOSTOLOS nie jest firmą ubezpieczającą. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Pielgrzyma w firmie ubezpieczeniowej. APOSTOLOS będzie starał się w miarę swoich możliwości pomóc poszkodowanej osobie.
i. Za zagubienie bądź uszkodzenie bagażu w czasie transportu odpowiada przewoźnik.
VI. Reklamacje
a. Reklamacje dotyczące umowy można składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia pielgrzymki. Reklamacje dotyczące niedotrzymania warunków przez podwykonawców ( hotelarzy, restauratorów, itp.) należy zgłosić w trakcie trwania pielgrzymki. Po tym czasie zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Reklamacje nie mogą dotyczyć okoliczności, za które APOSTOLOS nie ponosi odpowiedzialności.
VII. APOSTOLOS został wpisany do Rejestru Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1116.
Oświadczam, że akceptuję koszty pielgrzymki, warunki ubezpieczenia oraz otrzymałam(em) i akceptuję "Warunki Uczestnictwa" stanowiące integralną część "Umowy-Zgłoszenia".

Dołącz do nas do facebooka !
DOŁĄCZ DO NAS